Prislista

TSFS 2011:20

Transportstyrelsens föreskrifter

om kursplan, behörighet B;

beslutade den 16 februari 2011.

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 §§

förordningen (1998:978) om trafikskolor.

1 kap. Kursplanens uppbyggnad och struktur

1 § Utbildningen för körkort ska innehålla följande moment:

1. manövrering, fordon och miljö,

2. körning i olika trafikmiljöer,

3. resande med bil i speciella sammanhang,

4. personliga förutsättningar och målsättningar i livet.

De fyra momenten ska delas upp på följande två kunskapsområden:

1. teori och färdighet,

2. självvärdering.

2 § De aktiva verb som används i kursplanen har följande betydelse.

accepterar eleven har tagit ställning till ett visst synsätt

anpassar eleven justerar sitt beteende till en viss nivå

använder, kör,

tillämpar,

uppvisar, visar

eleven gör något utifrån sin kunskap

bedömer eleven bedömer sin förmåga

identifierar,

förutser

eleven känner igen något och kan motivera varför

redogör eleven beskriver och reflekterar över ett kunskapsområde

eller händelseförlopp

utför eleven utför en uppgift

värderar eleven tar ställning och kan förklara varför

återger eleven kan återge fakta med viss förståelse av vad fakta

står för

TSFS 2011:20

Utkom från trycket

den 28 februari 2011

VÄGTRAFIK

TSFS 2011:20

2

2 kap. Manövrering, fordon och miljö

Syfte

1 § Momentet manövrering, fordon och miljö syftar till att eleven ska lära

sig att manövrera sitt fordon och göra det på ett säkert och miljövänligt sätt.

Samtidigt ska eleven utveckla en realistisk uppfattning om sin egen förmåga

att göra detta. Här ingår att eleven ska lära sig bilens konstruktion, funktion,

olika skyddssystem och sambanden mellan körsätt och miljöpåverkan.

Dessutom ska eleven utveckla sin förmåga att reflektera över händelser

under utbildningen och därigenom öka sin förmåga att ta till sig intryck och

erfarenheter som kan bidra till en ökad värdering av säker körning.

Teori och färdighet

2 § Målet är uppnått när eleven

1. redogör för

– faktorer som påverkar bilens köregenskaper såväl positivt som negativt,

– körtekniker som kan nyttjas för att köra bilen på ett säkert och

miljömedvetet sätt,

– bilens konstruktion och funktioner samt hur dessa inverkar på säkerhet

och miljö,

– bilens olika skyddssystem och hur dessa fungerar,

– innebörden av de miljökrav som finns för fordonet,

– betydelsen av att använda bilens skyddsutrustning,

– innebörden av begreppen styrbarhet och stabilitet,

– olika drivsystem och hur dessa inverkar på köregenskaperna,

– väglagets påverkan på bilens köregenskaper,

– sambandet mellan körteknik och bilens uppträdande,

– naturlagarnas inverkan på fordonets rörelse,

– hur man identifierar risker förknippade med bilens konstruktion,

funktion och förarens sätt att manövrera,

2. återger regler och bestämmelser som finns inom hela momentet

manövrering, fordon och miljö,

3. utför enklare kontroller och föreslår eventuella åtgärder på fordonet så

att det är trafiksäkert,

4. uppvisar en rutinmässig manövrering av fordonet,

5. använder olika sätt att bromsa en bil,

6. identifierar risker förknippade med fordonets konstruktion, funktion

och förarens sätt att manövrera.

Självvärdering

3 § Målet är uppnått när eleven bedömer sin förmåga

– att manövrera en bil på ett säkert sätt,

– att klara en uppkommen krissituation,

– att upptäcka risker förknippade med fordonets funktion och manövrering.

TSFS 2011:20

3

3 kap. Körning i olika trafikmiljöer

Syfte

1 § Momentet körning i olika trafikmiljöer syftar till att utveckla elevens

förmåga att köra bil på ett säkert, omdömesgillt och miljövänligt sätt i

samverkan med andra trafikanter, i olika trafiksituationer och under olika

förhållanden. Momentet syftar också till att utveckla elevens förmåga att

vara förutseende, upptäcka risker och att köra med sådana säkerhetsmarginaler
att han eller hon inte blir inblandad i kritiska situationer. I detta ingår

att eleven ska anpassa sin körning, till exempel hastighet och placering,

utifrån de omständigheter som råder. Momentet syftar dessutom till att ge

kunskap om och förståelse för varför trafikregler finns och hur de ska följas.

Ett annat syfte är att minska konsekvenserna efter en trafikolycka genom att

förmedla kunskap om första hjälpen och vilka åtgärder som kan vidtas vid

en trafikolycka.

Teori och färdighet

2 § Målet är uppnått när eleven

1. redogör för

– de trafikregler som gäller för bilkörning,

– vilka åtgärder som kan vidtas vid en trafikolycka och kunskaper om

första hjälpen,

– hastighetens inverkan på risken att dödas eller skadas i trafiken,

2. tillämpar de regler som gäller för bilkörning,

3. visar

– goda avsökningsrutiner i olika trafikmiljöer,

– gott omdöme i samspelet med andra trafikanter,

4. kör med tillräckliga säkerhetsmarginaler,

5. använder en körteknik som medför låg bränsleförbrukning,

6. anpassar hastighet, placering och övrig körning utifrån de omständigheter som råder,

7. identifierar risker i olika trafiksituationer och trafikmiljöer,

8. förutser olika händelseförlopp i trafiken,

9. bedömer konsekvenser av olika händelseförlopp.

Självvärdering

3 § Målet är uppnått när eleven

1. värderar

– konsekvenserna av sin egen erfarenhet av bilkörning,

– det egna körbeteendet,

– sin förmåga att kunna vidta rätt åtgärder vid en trafikolycka och kunna

ge första hjälpen,

2. accepterar ett kritiskt tänkande om det egna körbeteendet.

TSFS 2011:20

4

4 kap. Resande med bil i speciella sammanhang

Syfte

1 § Momentet resande med bil i speciella sammanhang syftar till att ge

eleven kunskap om betydelsen av att planera sitt resande med avseende på

till exempel vart, när, hur, under vilka omständigheter och varför en resa ska

genomföras. Kunskapen ska kunna användas för att resa så miljövänligt som

möjligt samtidigt som resande under riskfyllda förhållanden som tät trafik,

halt väglag och dåligt väder undviks. Dessutom syftar momentet till att

förmedla kunskap som visar att körning under påverkan av till exempel

alkohol och trötthet ökar olycks- och skaderisken och därför inte är förenligt

med god bilkörning.

Teori och färdighet

2 § Målet är uppnått när eleven

1. redogör för

– hur val av färdmedel, ressällskap och färdväg påverkar trafiksäkerhet

och miljö,

– hur påverkan av medicin, alkohol, andra droger, stress och trötthet

påverkar förarbeteende och trafiksäkerhet,

– hur bilkörning vid olika tidpunkter på dygnet påverkar förarbeteende

och trafiksäkerhet,

– hur olika väglag och vägmiljöer påverkar förarbeteende och trafiksäkerhet.

Självvärdering

3 § Målet är uppnått när eleven bedömer hur egna val och motiv till

resande och bilkörning kan påverka det egna förarbeteendet,

trafiksäkerheten och miljön.

5 kap. Personliga förutsättningar och målsättningar i livet

Syfte

1 § Momentet personliga förutsättningar och målsättningar i livet syftar till

att ge eleven en förståelse för hur olika personliga och sociala förutsättningar påverkar rollen som bilförare. Eleven ska inse hur förarbeteende och

olycksrisk har samband med viljan att följa regler och bestämmelser samt

med faktorer som ålder, kön, fysiska begränsningar, personlighet, attityd,

livsstil, social bakgrund, utbildning och grupptillhörighet. Genom att förstå

dessa samband förväntas eleven få bättre förutsättningar att anpassa sin

körning så att risker förknippade med de egna förutsättningarna beaktas.

TSFS 2011:20

5

Teori och färdighet

2 § Målet är uppnått när eleven

1. redogör för

– hur grupptryck uppstår och hur det kan påverka förarbeteende och

trafiksäkerhet,

– hur medvetna eller impulsiva handlingar, sökande efter äventyr,

spänning, nöje, lek och liknande kan påverka förarbeteendet, trafiksäkerheten och miljön,

– hur olika val av transportslag kan påverka trafiksäkerhet och miljö,

– hur bristande vilja att följa regler och bestämmelser påverkar säkerhet

och miljö,

2. återger

– hur personliga livsförutsättningar och faktorer som kön, ålder,

personlighet, attityd, livsstil och grupptillhörighet påverkar trafiksäkerheten,

– hur nyttjandet av bilen förändras från det att man är ung till det att man

blir äldre och vilka konsekvenser det kan få för miljön, resandet och

trafiksäkerheten,

– hur man undviker att använda bilen som ett medel för sökande efter

spänning.

Självvärdering

3 § Målet är uppnått när eleven värderar sin förmåga

– att stå emot grupptryck,

– att motstå till exempel impulsiva handlingar, sökande efter äventyr,

spänning, nöje, lek osv.

___________

Denna författning träder i kraft den 1 april 2011.

På Transportstyrelsens vägnar

STAFFAN WIDLERT

Maria Åkerlund

(Vägtrafikavdelningen)

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-1975.